OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

1. Úvodní ustanovení

1.1. VirtualProperty je internetový projekt nákupu a prodeje digitálních měn provozovaný společností ALTERAS s.r.o., Drahobejlova 1073/36, Libeň, 190 00 Praha 9, zapsaná u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 300988, IČ: 07470461 (dále jako VirtualProperty). Na této adrese nejsou prováděny žádné transakce a nejsou poskytovány žádné služby. Nákup a prodej digitální měny se uskutečňuje výlučně prostřednictvím webové stránky www.virtualproperty.cz, kde zájemce vyplněním objednávkového formuláře a následným zasláním platby na účty či peneženky VirtualProperty, vyjádří svůj zájem o službu.

1.2. Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky umístěné na adrese www.virtualproperty.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.

1.3. Znění obchodních podmínek se může měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Prodej a nákup digitální měny

2.1. Služeb VirtualProperty lze využívat s identifikací i bez identifikace zájemce, do limitů daných příslušným zákonem. (253/2008 Sb) . viz odst.12.

2.2. Pro objednání nákupu či prodeje digitální měny vyplní zájemce objednávkový formulář ve webovém rozhraní VirtualProperty.

2.3. Objednávku odešle zájemce VirtualProperty kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT“. V dalším kroku je nutné osouhlasit  obchodní podmínky a vyjádřit souhlas se zpracováním osobních údajů. Údaje uvedené v objednávce jsou považovány za správné.

2.4. VirtualProperty potvdí objednávku a elektronickou cestou předá zájemci údaje potřebné pro využití služby. Zájemce převede na účet VirtualProperty prostředky na nákup nebo na sběrnou peněženku digitální měnu určenou na prodej.

2.5. VirtualProperty provede z pozice zprostředkovatele na přímý pokyn zájemce nákup či prodej digitání měny podle údajů získaných od zájemce. VirtualProperty odešle nakoupené digitální měny nebo získané peníze na peněženku či účet uvedený zájemcem. Odesláním peněz nebo digitální měny z účtu VirtualProperty je nákup či prodej ukončen.

2.6. Poplatky za služby jsou 2% ze zasílané částky (min. 20 Kč) (poplatky blockchainové síti a případné bankovní poplatky si klient hradí sám nad rámec směny). Výjimkou je poplatek za službu "Platba faktury" - zde je poplatek zvýšen na 3% z důvodu nutnosti fixace kurzu a zajištění odeslání přesné částky v CZK měně.

2.7 Pravidelné nákupy: V případě, že klient využívá službu "Nakupovat pravidelně" (automatické vytváření duplicitních objednávek za účelem pravidelného nákupu), vztahují se na tyto transakce stejné podmínky a limity, jako na jednorázový proces objednávky a platby. Jelikož je tento proces automatizován a není vyžadována opakovaná aktivita klienta pro vytváření objednávek, tým směnárny doporučuje výrazně zvýšenou pozornost při zadávání údajů a jejich následnou kontrolu. Zvláště v případě kryptoměnových adres je třeba se ujistit, že jsou zadány správně a jsou také vhodné k opakovanému použití. V případě hrazení platby trvalým příkazem (doporučeno) je třeba, aby klient rovněž pečlivě zkontroloval při jeho zadávání v bance správnost a úplnost platebních údajů (přesná částka, variabilní symbol i bezpečnostní poznámka ve zprávě pro příjemce), aby transakce bylo možné zpracovávat hladce a obratem ihned po přijetí na účet směnárny. Klient bere na vědomí a přijímá fakt, že kurz ke směně bude vždy využit aktuální v době připsání prostředků na účet směnárny, jako tomu je u plateb jednorázových. Čas a podmínky v době vytváření příkazu pro opakovanou platbu, ani čas a podmínky při zadávání trvalého příkazu v bance, nemají na reálný směnný kurz do budoucna žádný vliv. Pro tento typ směn výrazně doporučujeme využívat peněženky pod výhradně vlastní kontrolou.

2.8 Platba faktury: Pro využití tohoto typu transakce je nejprve nutné zvolit kryptoměnu, kterou klient využije při platbě faktury. Následně klient vyplní buď ručně nebo pomocí QR kódu požadované údaje z faktury, a to zejména přesnou částku v CZK/EUR, variabilní symbol a bankovní účet. Důležité! Uvedené údaje si pečlivě zkontrolujte, jinak zaplacení Vaší faktury nemusí proběhnout správně. VirtualProperty následně zafixuje kurz zvolené kryptoměny tak, aby bylo možné odeslat přesnou částku v CZK - z tohoto důvodu je poplatek za službu zvýšen na 3% z dané částky. Důležité! Aby se eliminovaly kurzové výkyvy, VirtualProperty silně doporučuje realizovat tento typ transakce z klientovy peněženky, se zadáním dostatečně vysokého poplatku, aby potvrzení transakce proběhlo v co nejkratším možném čase. Z tohoto důvodu VP nedoporučuje zasílat kryptoměny z peněženky burzy (kvůli možnému časovému zdržení). VirtualProperty si vyhrazuje právo Platbu faktury odmítnout v dobách velkých kurzových výkyvů, kdy by třeba i malé zdržení mohlo vést k finanční ztrátě směnárny. V takovém případě bude podpora VP neprodleně kontaktovat klienta a platbu faktury s ním dořeší individuálně.

2.9 Směna krypto-krypto: VirtualProperty umožňuje verifikovaným klientům možnost výměny kryptoměny za kryptoměnu. Jelikož do výměny vstupují na obou koncích kryptoměny, v dobách vysoké kurzové volatility se může výsledná částka výrazně lišit od objednaného množství. V takovém případě bude podpora VP klienta neprodleně informovat o této skutečnosti a dokončení transakce si nechá klientem vysloveně odsouhlasit.

2.10 Párované účty: Klienti mají možnost nastavit si a uložit v profilu své bankovní účty a kryptoměnové adresy, které jim při vytváření objednávky formulář automaticky nabídne k výběru. VP výrazně upozorňuje, aby si každý klient uvedené údaje zkontroloval a přesvědčil se o pravosti uvedených účtů, resp. adres, a to i před dokončením objednávky. V případě, že klient zjistí, že některý z uložených údajů není správný, je nutné podporu VirtualProperty neprodleně o tomto faktu informovat.

2.11 Uživatelské úrovně: Klienti VirtualProperty mohou na webové stránce dosáhnout tři různé uživateľské úrovně. První úroveň - Začátečník - má vrchní limit pro výměnu bez nahrání osobních údajů 6 000 CZK, resp. 250 EUR na týden a osobu. Druhá úroveň - Uživatel
má vrchní limit pro výměnu bez nahrání osobních údajů 25 000 CZK, resp. 1 000 EUR na týden a osobu. Třetí úroveň - Verifikovaný uživatelmá horní limit 450 000 CZK, resp. 14 500,-EUR na osobu a na den. V případě, že klient projde ověřovacím procesem a jeho verifikace je dokončena, může si s vedením VirtualProperty dohodnout individuálné navýšení limitů pro nákupy a prodeje. Tyto urovně neovlivňují ekonomické aspekty směny, jako jsou např. poplatky nebo kurz, ale určují maximální hranici objemu směněných prostředků. Primárním důvodem je snaha o vzdělávání nových klientů a eliminace finančních škod, které bývají většinou způsobeny nízkou úrovní vzdělání v oboru fungování kryptoměn.


3. Způsob úhrady

3.1. Kupní cenu digitální měny může zájemce uhradit bezhotovostně převodem na sběrný účet:
 
CZK účet:    1783900025/2260, IBAN CZ8222600000001783900025 

3.2. Důležité!! Při každé transakci uveďte do příslušné kolonky unikátní variabilní symbol, který jste společně s objednávkou obdrželi e-mailem. Do zprávy pro příjemce nezapomeňte uvést bezpečnostní frázi "Nákup www.virtualproperty.cz". Bez těchto identifikátorů má VirtualProperty právo nákup či prodej neprovést a počkat na doplnění a verifikaci, nebo odpovídající částku zájemci vrátit zpět na účet či adresu, odkud byla zaslána. Platba připsaná na účet VirtualProperty bez požadovaných údajů zůstane na účtu směnárny do doby, než zájemce doplní aspoň jeden z údajů umožňující  platbu provést či vrátit odesilateli a zároveň dokud odesílatel splní zákonné podmínky pro uskutečnění platby či poskytnutí služby.

3.3. VirtualProperty požaduje uhrazení celé kupní ceny před dodáním digitální měny. VirtualProperty odešle digitální měnu na peněženku či účet zájemce vždy až po připsání kupní ceny na svůj účet.

3.4. VirtualProperty si vyhrazuje právo provést nákup či prodej digitální měny za cenu platnou na příslušné kryptoměnové burze ve chvíli uskutečnění nákupu či prodeje digitální měny.

3.5. Kurzové riziko spojené s nákupem či prodejem digitální měny nese zájemce. VirtualProperty nefixuje kurz digitální měny ve chvíli zadání objednávky, ale použije aktuální kurz platný při připsání financií na sběrný účet VirtualProperty.

3.6.  Pokud bude na kryptoměnovém trhu rychlý posun ceny a aktuální cena se bude od objednané ceny významně lišit v neprospěch zájemce o 3% a více, VirtualProperty neprodleně informuje zájemce o této změně a počká s výměnou na jeho schválení nové ceny. Pokud zájemce nereaguje, nebo novou cenu odmítne, nákup či prodej se neprovede. Pokud se cena objednané digitální měny vrátí do blízkosti objednané ceny, nákup či prodej se provede automaticky.

3.7. Pokud se nákup či prodej neprovede do 5 dnů od připsání peněz nebo digitální měny zájemce na účet VirtualProperty, nebo pokud do 3 pracovních dnů od objednávky služby zájemce neodešle peníze či digitální měny na účet VirtualProperty, objednávka transakce bude zrušena. Peníze nebo digitální měna zájemce budou neprodleně vráceny na účet nebo peněženku, ze kterých byly do VirtualProperty poukázány, avšak až po splnění zákonných podmínek pro uskutečnění takové platby.

3.8. Skutečný termín realizace nákupu či prodeje je závislý na kondici a stavu konfirmací systému Blockchain. VirtualProperty termín potvrzení transakce nedokáže ovlivnit (Blockchain je elektronická účetní kniha potvrzující a evidující všechny transakce digitální měny).

4. Zrušení objednávky

4.1. Zájemce může objednávku zrušit a žádat o vrácení poskytnuté peněžní částky nebo digitální měny do chvíle vyřízení objednávky, pokud pro takový převod splní nařízení platné legislativy i těchto Podmínek.

4.2. Zájemci bude vráceno, co VirtualProperty poukázal, sníženo o případné náklady na převody. Zrušení objednávky je možné provést přímým kontaktem na podporu VirtualProperty.

4.3. Pokud do 2 pracovních dnů od vytvoření objednávky zájemce neodešle peníze nebo digitální měnu na účet nebo peněženku VirtualProperty, objednávka bude automaticky zrušena.

5. Identifikace zájemce

5.1. VirtualProperty je ze zákona povinna provést identifikaci zákazníka podle § 7 zákona č. 253/2008 Sb. Identifikace se provede v případech stanovených v § 8 zákona, jedná-li se o transakci v hodnotě převyšující v přepočtu částku 1.000 EUR/týden nebo, bez ohledu na tento limit, vždy, pokud jde o podezřelý obchod. Identifikace zákazníka se provede vyplněním požadovaných údajů v registračním formuláři, přiložením dvou průkazu totožnosti (dokladu o existenci právnické osoby), tzv. "selfie" s dokladem totožnosti a s papírem, na kterém bude podpis klienta, datum a věta "Nakupuji kryptoměny na směnárně www.virtualproperty.cz", vyplněným a podepsaným AML dotazníkem, popř. dalších dokladů požadovaných podle příslušného zákona. U právnické osoby bude jako nutné minimum potřebné pro dokončení transakce požadovaná krátká zpráva prostřednictvím datové schránky (přesný postup v sekci "Návody - Postup verifikace", případně na vyžádání od podpory VP).

5.2. VirtualProperty ze zákona musí odmítnout realizaci nákupu či prodeje v případě, že se zájemce odmítne podrobit identifikaci nebo nelze identifikaci z jiného důvodu provést, anebo má-li pochybnosti o pravdivosti informací poskytnutých zákazníkem nebo o pravosti jím předložených dokladů.

5.3. Výňatky zákona 253. § 5

1) Pro účely tohoto zákona se identifikačními údaji rozumí:

a) u fyzické osoby všechna jména a příjmení, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození a pohlaví, dále místo narození, trvalý nebo jiný pobyt a státní občanství; jde-li o podnikající fyzickou osobu, též její obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, sídlo a identifikační číslo osoby,

b) u právnické osoby:

1. základní identifikační údaje právnické osoby, kterými jsou obchodní firma nebo název včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení, sídlo a identifikační číslo právnické osoby nebo obdobné číslo přidělované v zahraničí,

2. údaje ke zjištění a ověření totožnosti fyzické osoby, která je členem jejího statutárního orgánu, a

3. základní identifikační údaje právnické osoby, která je členem jejího statutárního orgánu, a údaje ke zjištění a ověření totožnosti fyzické osoby, která je členem statutárního orgánu této právnické osoby nebo kterou tato právnická osoba zmocnila, aby ji ve statutárním orgánu zastupovala,

c) u svěřenského fondu jeho označení a identifikační údaje jeho svěřenského správce v rozsahu podle písmen a) a b).

(2) Odůvodňuje-li to hodnocení rizik podle § 21a, mohou být kromě informací v odstavci 1 získávány další údaje k identifikaci, jakými jsou zejména číslo telefonu, adresa pro doručování elektronické pošty, údaje o zaměstnání nebo zaměstnavateli.

2) Základní pojmy

(1) Legalizací výnosů z trestné činnosti se pro účely tohoto zákona rozumí jednání sledující zakrytí nezákonného původu jakékoliv ekonomické výhody vyplývající z trestné činnosti s cílem vzbudit zdání, že jde o majetkový prospěch nabytý v souladu se zákonem; uvedené jednání spočívá zejména

a) v přeměně nebo převodu majetku s vědomím, že pochází z trestné činnosti, za účelem jeho utajení nebo zastření jeho původu nebo za účelem napomáhání osobě, která se účastní páchání takové činnosti, aby unikla právním důsledkům svého jednání,

b) v utajení nebo zastření skutečné povahy, zdroje, umístění, pohybu majetku nebo nakládání s ním nebo změny práv vztahujících se k majetku s vědomím, že tento majetek pochází z trestné činnosti,

c) v nabytí, držení, použití majetku nebo nakládání s ním s vědomím, že pochází z trestné činnosti, nebo

d) ve zločinném spolčení osob nebo jiné formě součinnosti za účelem jednání uvedeného pod písmeny a), b) nebo c).

(2) Financováním terorismu je

a) shromažďování nebo poskytnutí peněžních prostředků nebo jiného majetku s vědomím, že bude, byť i jen zčásti, použit ke spáchání trestného činu teroru12), teroristického útoku13), účasti na teroristické skupině, podpory a propagace terorismu nebo trestného činu vyhrožování teroristickým činem nebo trestného činu, který má umožnit nebo napomoci spáchání takového trestného činu14), nebo k podpoře osoby nebo skupiny osob připravujících se ke spáchání takového trestného činu, nebo

b) jednání vedoucí k poskytnutí odměny nebo odškodnění pachatele trestného činu teroru, teroristického útoku, účasti na teroristické skupině, podpory a propagace terorismu nebo trestného činu vyhrožování teroristickým činem nebo trestného činu, který má umožnit nebo napomoci spáchání takového trestného činu14), nebo osoby pachateli blízké ve smyslu trestního zákona15), nebo sbírání prostředků na takovou odměnu nebo na odškodnění,

c) pro účely tohoto zákona i financování šíření zbraní hromadného ničení podle odstavce 3.

(3) Financováním šíření zbraní hromadného ničení se rozumí shromažďování nebo poskytnutí peněžních prostředků nebo jiného majetku s vědomím, že bude, byť i jen zčásti, použit šiřitelem zbraní hromadného ničení nebo bude použit na podporu šíření takových zbraní v rozporu s požadavky mezinárodního práva29).

(4) Pro účely tohoto zákona není rozhodující, zda k jednání uvedenému v odstavcích 1 až 3 nebo ke spáchání trestného činu došlo nebo má dojít zcela nebo zčásti na území České republiky nebo v cizině.

3) Podezřelý obchod

(1) Podezřelým obchodem se pro účely tohoto zákona rozumí obchod uskutečněný za okolností vyvolávajících podezření ze snahy o legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo podezření, že v obchodu užité prostředky jsou určeny k financování terorismu, nebo že obchod jinak souvisí nebo je spojen s financováním terorismu, anebo jiná skutečnost, která by mohla takovému podezření nasvědčovat, zejména pokud

a) klient provádí výběry nebo převody na jiné účty bezprostředně po hotovostních vkladech,

b) během jednoho dne nebo ve dnech bezprostředně následujících uskuteční klient nápadně více peněžních operací, než je pro jeho činnost obvyklé,

c) počet účtů zřizovaných klientem je ve zjevném nepoměru k předmětu jeho podnikatelské činnosti nebo jeho majetkovým poměrům,

d) klient provádí převody majetku, které zjevně nemají ekonomický důvod, anebo provádí složité nebo neobvykle objemné obchody,

e) prostředky, s nimiž klient nakládá, zjevně neodpovídají povaze nebo rozsahu jeho podnikatelské činnosti nebo jeho majetkovým poměrům,

f) účet je využíván v rozporu s účelem, pro který byl zřízen,

g) klient vykonává činnosti, které mohou napomáhat zastření jeho totožnosti nebo zastření totožnosti skutečného majitele,

h) klientem nebo skutečným majitelem je osoba ze státu, který nedostatečně nebo vůbec neuplatňuje opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

i) povinná osoba má pochybnosti o pravdivosti získaných identifikačních údajů o klientovi, nebo

j) klient odmítá podrobit se kontrole nebo odmítá uvést identifikační údaje osoby, za kterou jedná.

(2) Podezřelým je obchod vždy, pokud

a) klientem, osobou ve vlastnické nebo řídící struktuře klienta, skutečným majitelem klienta, osobou jednající za klienta nebo osobou, která se jinak podílí na obchodu a je povinné osobě známa, je osoba, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí17), nebo

b) předmětem obchodu je nebo má být zboží nebo služby, vůči nimž Česká republika uplatňuje sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí17).

 

5.4. VirtualProperty si v zájmu vlastních bezpečnostních protokolů a minimalizace finančních rizik sebe i klienta vyhrazuje právo na telefonický kontakt se zákazníkem, coby nejrychlejší formu komunikace. Tento kontakt vždy probíhá u první transakce každého klienta bez vyjimky, kde je podmínkou pro její zpracování. Dále pak v situacích, kdy nastane problém vyžadující bezodkladné řešení a kde hrozí vznik škody klientovi nebo směnárně. Telefonicky jednající osobou by měl být vždy bez vyjimek skutečný majitel účtu, který sloužil jako zdroj prostředků ke směně. Telefonické rozhovory jsou nahrávány a to čistě za účelem průkazného podložení sdělených informací a souhlasů udělených klientem touto cestou. VirtualProperty se striktně zavazuje tyto nahrávky nepoužívat žádným jiným způsobem, než pro zákonné účely.


6. Rizika a odpovědnosti

6.1. Zájemce si je plně vědom  rizik spojených s transakcemi s digitální měnou a jejím uchováváním, zejména bere v úvahu nebezpečí výkyvů ceny a hodnoty digitální měny a s tím související možnosti výrazných změn hodnoty jeho investic do digitální měny. Zájemce dále bere na vědomí, že současná právní regulace digitální měny a obchodování s ní je pouze obecná a ne zcela dostatečná, přičemž tento stav, stejně jako výklad příslušných platných právních norem, se může v budoucnu změnit. Zájemce se zavazuje tyto budoucí legislativní změny, i s tím spojené změny těchto Podmínek, plně respektovat.

6.2. Zájemce odesláním objednávky a úhradou služby VirtualProperty potvrzuje, že finanční prostředky a digitální měny použité k nákupu či prodeji na www.virtualproperty.cz nepochází z trestné činnosti. Zájemce odesláním objednávky a úhradou služby VirtualProperty potvrzuje, že není politicky exponovanou osobou nebo osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí. Zájemce vyplněním formuláře na stránce www.virtualproperty.cz a úhradou služby VirtualProperty potvrzuje souhlas s těmito Obchodními podmínkami.

6.3 Zájemce plně zodpovídá za správnost a úplnost jím vyplňovaných údajů a příjmá, jako jediný, veškeré následky plynoucí z porušení této povinnosti. Zvláštní pozornost je vyžadována u cílové kryptoměnové adresy při nákupu kryptoměn – Virtual Property nemá žádnou možnost ověřit vlastníka adresy a proto zodpovědnost za jakékoliv komplikace, způsobené zadáním špatné/neúplné kryptoměnové adresy, nese výhradně zájemce.

6.4 V případě nákupu kryptoměn potvrzuje zájemce utvořením objednávky znalost faktu, že ze své podstaty jsou kryptoměny technicky anonymní a neovladatelné vyšší autoritou. Bere na vědomí a přijímá, že v momentě platného odeslání kryptoměnových prostředků VirtualProperty již nadále nemá nad nimi žádnou kontrolu, nemůže od tohoto okamžiku platby stornovat, nijak nemůže vynucovat/ovlivňovat jejich vrácení a řídit či zastavovat jejich další pohyb. Stejně tak nemůže VirtualProperty nijak vymáhat závazky třetí strany, která je vlastníkem BTC adresy v případě, že tímto vlastníkem není zájemce. Na základě výše zmíněných důvodů silně doporučujeme využívat jako cílovou BTC adresu pro své směny výhradně takovou, ke které má klient plný a zároveň výhradní přístup. Provádění směn na jakoukoliv jinou adresu, ať už za jakýmkoliv účelem, je výhradně na vlastní riziko, které vytvořením objednávky a splněním dalších podmínek VirtualProperty klient plně přijímá.

Důležité! Ve vlastním zájmu se silně doporučuje neprovádět skrze směnárnu VirtualProperty bez dřívější konzulace s podporou nákup BTC směřující na jakékoliv poplatky a zálohy spojené s prodejem zboží do zahraničí či nákup levné elektroniky.

6.5 Je striktně zakázáno využívat služeb směnárny způsobem, který by napomáhal či přímo realizoval financování terorismu, praní špinavých peněz či jakékoliv jiné nelegální činnosti dle platných zákonů a kritérií České republiky a EU. Souhlasem s Obchodními podmínkami při vytvoření objednávky klient čestně prohlašuje, že ani transakce, ani cílová či zdrojová adresa/číslo účtu se na těchto aktivitách nijak nepodílejí a tuto skutečnost si dostatečně řádně ověřil. Porušení tohoto bodu má za důsledek okamžité zastavení všech probíhajících směn a trvalé zrušení směnárenského účtu.


7. Omezení odpovědnosti

7.1. VirtualProperty neodpovídá za škody a újmy, které zájemci vzniknou uvedením chybné adresy elektronické peněženky, ztrátou, odcizením nebo zneužitím hesla k elektronické peněžence zájemce či elektronické adresy zájemce, výpadkem sítě internetu nebo sítí digitální měny, ignorováním základních pravidel platební bezpečnosti ze strany zájemce, nebo v důsledku nedbalosti zájemce nebo třetí osoby, či jejich úmyslného jednání v rozporu s platnými právními předpisy, těmito Obchodními podmínkami nebo zprostředkovatelskou smlouvou uzavřenou na základě objednávky dle těchto Obchodních podmínek.

7.2. Zájemce bere na vědomí, že VirtualProperty nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky www.virtualproperty.cz, nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejím určením.

7.3. Zájemce nese odpovědnost za správné vyplnění požadovaných údajů. Uvedením všech požadovaných identifikačních údajů platby zaslané na účet VirtualProperty zájemce nesporně vyjadřuje svůj záměr digitální měnu nakoupit.

7.4. VirtualProperty nijak nenabádá ani nepodsouvá zájemci, aby provedl nákup elektronických měn, či jiných služeb, nebo zboží. Zájemce je zcela seznámen s riziky a s fungováním principů elektronických měn a bere na sebe odpovědnost za svá rozhodnutí.

7.5. Sekce "Kryptozprávy" má čistě informativní charakter. VirtualProperty za pomoci článků v tomto blogu nenabádá klienty k tomu, aby se řídily informacemi obsaženými v článcích, a stejně tak VirtualProperty neodpovídá za případně rizika, která mohou v těchto případech nastat. Blog slouží ke zvýšení povědomí o aktuálních událostech ze světa kryptoměn a má čistě informativní charakter.

8. Reklamace

8.1 Provedené transakce s digitálními měnami nelze vrátit. To je dáno konstrukcí digitálních měn a vypořádáváním transakcí.

8.2  Vyřízené objednávky v souladu s pokyny zájemce nelze reklamovat ani vrátit.

8.3 V případě nesplnění objednávky zájemce z důvodů chyby na straně VirtualProperty se VirtualProperty zavazuje vrátit nejpozději do deseti (10) pracovních dnů elektronickou měnu, nebo peníze zpět na účet či peněženku zájemce.

8.4 Po provedení nákupu či prodeje digitální měny je zákazník VirtualProperty oprávněn reklamovat způsob nebo lhůtu nákupu či prodeje digitální měny VirtualProperty při realizaci jeho objednávky nejpozději do 15-ti dnů od provedení nákupu či prodeje. VirtualProperty i zákazník se zavazují, že vzájemné závazky z neprovedené smlouvy vypořádají úplně a bez zbytečného odkladu. Obě strany musí prokázat oprávněnost svého nároku.

9. Ochrana osobních údajů

9.1. VirtualProperty zpracovává osobní údaje v souladu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a platné národní legislativy. Společnost plní svoji informační povinnost vůči Zájemci prostřednictvím dokumentu Zásady zpracování osobních údajů.

9.2. VirtualProperty prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci VirtualProperty, nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy, a další osoby, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích.

10. Upozornění

10.1. Digitální měny nejsou v České republice zákonnými měnami. Digitální měny, ani služby na ně vázané, nejsou v České republice regulovány právními předpisy upravujícími platební služby, zejména zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku, v platném znění, a zákonem č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, v platném znění, a nespadají tak pod regulaci a dohled České národní banky. Tento stav, stejně jako výklad souvisejících platných právních předpisů, se může změnit. Zájemce se zavazuje tyto změny, jakož i s tím spojené změny těchto obchodních podmínek, plně respektovat.

10.2. Zájemce využitím webového rozhraní VirtualProperty potvrzuje své pochopení mechanismu nákupu a prodeje i pochopení principu fungování digitální měny jako takové. Digitální měny jsou vysoce volatilní. Není-li si zájemce jistý svými znalostmi dané problematiky, může se obrátit na podporu VirtualProperty.

11. Závěrečná ustanovení a platnost podmínek

11.1. VirtualProperty si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky z důvodu změny právních předpisů nebo tržních a ekonomických podmínek v oblasti obchodování s digitální měnou nebo za účelem umožnění řádného fungování webového rozhraní VirtualProperty. Změny obchodních podmínek budou oznámeny jejich zveřejněním ve webovém rozhraní VirtualProperty a budou účinné okamžikem jejich zveřejnění.

11.2. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.  Projekt ANIMAL EYE

12.1. Směnárna Virtual Property zprostředkuje libovolné příspevky v kryptoměnách dostupných na webové stránce www.virtualproperty.cz. Výše příspěvku je libovolná. Směnárna VirtualProperty odešle odpovídající finanční prostředky na transparentní účet Animal Eye - 2400738353/2010, po strhnutí provize ve výši 1.5% z výše příspevku. Tato provize slouží na pokrytí kurzových výkyvů či jiných komplikací na kryptoměnovém trhu. Výše provize se může časem měnit v závislosti na vývoji trhu. Bankovní účet Animal Eye z.s. je transparentní účet, který si můžete prohlédnout na odkazu Zde (pro kontrolu Vašeho příspěvku vyhledejte VS, který jsme Vám pripradili v objednávce).

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinost dnem 06. 01. 2019, poslední aktualizace 23.5.2023.