Vysvětlivky k AML

 

Politicky exponovaná osoba

Dle zák. 253/2008 Sb., o některých opatřeních pro legalizaci z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších zákonů, § 4, odst. 5, se politicky exponovanou osobou rozumí:

a) fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem

jako je zejména hlava státu, předseda vlády, vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce (náměstek, státní tajemník), člen parlamentu, člen řídícího orgánu politické strany, vedoucí představitel územní samosprávy, soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního orgánu, pro jehož rozhodnuh obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky, člen bankovní rady centrální banky, vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru, člen nebo zástupce člena, je-li jím právnická osoba, statutárního orgánu obchodní korporace ovládané státem, velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise, anebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu Evropské unie anebo v mezinárodní organizaci.

b) fyzická osoba, která je

1. osobou blízkou k osobě uvedené v písmeně a),

2. společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, jako osoba uvedená v písmenu a), nebo je v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v písmenu a), nebo

3. skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, které byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v písmenu a).

 

Vysvětlení některých pojmů:

• osoba blízká – upraveno v § 21 odst. 1 občanského zákoníku a rozumí se jím příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované, partnerství, osoby sešvagřené a osoby, které spolu trvale žijí, ale také jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní

• vedoucí představitel územní samosprávy – u územní samosprávy ČR se jím rozumí zejména osoba v postavení starosty, primátora či hejtmana

příkazem klienta se  rozumí každý jeho úkon, na jehož základě má společnosť nakládat s majetkem

průkazem totožnosti se pro účely tohoto obchodního vztahu rozumí doklad vydaný orgánem veřejné správy, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a z něhož je patrná podoba, popřípadě i jiný údaj umožňující identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele

obchodem se  rozumí každé jednání společnosti jednající v tomto postavení s jinou osobou, pokud takové jednání směřuje k nakládání s majetkem této jiné osoby jednající v tomto postavení nebo k poskytnutí služby této jiné osobě

obchodním vztahem se rozumí smluvní vztah mezi společností jednající v tomto postavení a jinou osobou, jehož účelem je nakládání s majetkem této jiné osoby nebo poskytování služeb této jiné osobě, jestliže je při vzniku smluvního vztahu s přihlédnutím ke všem okolnostem zřejmé, že bude trvající nebo bude obsahovat opakující se plnění

zamýšlená povaha obchodního vztahu - představuje definici očekávaného vztahu klienta se společností a reálné plány klienta v souvislosti s poskytovanými službami

zdroj finančních prostředků - jasné nadefinování původu peněz klienta, které slouží k nákupu nebo prodeji kryptoměn na stránkách společnosti

očekávaný příjem (FO) - odhadovaný roční příjem klienta - fyzické osoby

očekávaný obrat (PO) - odhadovaná výše ročního obratu u právnických osob

 

Poslední aktualizace: 8.7.2022