O co soutěžíme? O tři výhry - 3x sada páru ocelových desek, šroubů a písmenkových raznic.

Výroba ocelových trezorů na uložení recovery seed kryptoměn. Tyto trezory jsou z odolného materiálu, který podle výrobce vydrží žár až 1500°C v případě požáru. Jsou dostatečně veliké i na dlouhá slova a popřípadě slouží i na uložení jiných hesel či poznámek. Ukládání vašich recovery seed provedete jednoduše pomocí abecední raznice o velikosti 4mm. Ochraňte své kryptoměny a nedovolte, aby Vaše finance ohrozily přírodní živly nebo cílené počítačové útoky. Buďte o krok napřed! 

Výhry do soutěže věnoval jejich výrobce: 
Jiří Skřivan
tel.734646545
IČO 08799997

Kdy soutěž probíhá? Soutěž probíhá v termínu od 10.2.2020 – 10.3.2020 do půlnoci

Jak se mu žete zúčastnit?
Dát like na příspěvek o soutěži
Sdílet veřejně příspěvek o soutěži*

Kompletní pravidla soutěže čtěte níže: 
Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „Vyhraj KRYPTOMĚNU“ (dále jen „soutěž“) na území České republiky. Zkrácené znění pravidel na propagačních materiálech určených spotřebitelu m je třeba vykládat v souladu s tímto dokumentem. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatku  k tomuto dokumentu.

I. Pořadatel soutěže
Pořadatelem soutěže je Alteras s.r.o., se sídlem Drahobejlova 1073/36, Libeň (Praha 9), 190 00 Praha (dále jen „pořadatel“ či „pořadatel soutěže“).

II. Termín a místo konání soutěže
Soutěž probíhá v termínu od 10.2.2020 – 10.3.2020 do půlnoci na Facebooku. (dále jen „doba konání soutěže“).
 
III. Soutěžící
Soutěžícím se mu že stát pouze fyzická osoba starší 15 let užívající Facebook (dále jen „soutěžící“, „účastník“ nebo „účastník soutěže”). Ze soutěže jsou vyloučení organizátoři soutěže, včetně osob jim blízkých. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 116 občanského zákoníku. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé či všechny podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá pořadateli soutěže, který je oprávněn ji udělit dalšímu výherci v pořadí. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníku  či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.
 
IV. Výhra v soutěži, zaslání výhry
Budou náhodně vybráni 3 soutěžící, kteří splní podmínky soutěže. Každý vylosovaný získá komplet sadu páru ocelových desek, šroubů a písmenkových raznic v celkové hodnotě 1.100 Kč. Za pravdivost deklarovaných vlastností a odpovídající stupeň kvality výhry ručí výrobce. Výběr výherce proběhne 11.3.2020. Výherci soutěže budou informováni v komentáři pod fotkou a vyzváni k zaslání adresy v soukromé zprávě, na kteroužto se zavazují v případě výhry odpovědět nejpozději do jednoho měsíce od vyhlášení. Je možné dohodnout se na osobním předání výhry (na území Prahy a Bratislavy).

V. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva
Soutěžící účastí v soutěži souhlasí se zařazením všech svých osobních údajů poskytnutých v rámci soutěže (dále jen „údaje“) do databáze pořadatele soutěže výhradně za účelem vyhodnocení soutěže a předání výher. Údaje soutěžících nebudou zpracovávány ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s § 12 zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení a Facebookový komentář v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží či jejím pokračováním a pořadatelem poskytovaných služeb. Soutěžící souhlasí s uveřejněním příspěvků na facebookového profilu Pořadatele.
 
VI. Závěrečná ustanovení
Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně a bezvýhradně dodržovat. Tato propagační akce (soutěž) není žádným způsobem sponzorována, doporučována, spravována ani jinak spojena se společností facebook. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje informace pořadateli soutěže, nikoliv elektronické sociální síti facebook, resp. společnostem tyto sítě vlastnící a provozující. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou není možné. Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost sítě, doručení e-mailu a facebookového komentáře). Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splněči nesplnění podmínek stanovených pro získání výher v soutěži. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech. Tato pravidla a právní vztahy vznikající mezi pořadatelem a soutěžícími, jakož i související právní vztahy, se řídí právním řádem České republiky.

V Praze dne 10. 2. 2020

*Nastavení si zkontrolujte ve Vašem FB profiluPodobné články z sekce soutěže