Obchodní podmínky

24.4.2018

1. Úvodní ustanovení

1.1. Směnárna BTC je internetový projekt nákupu a prodeje digitálních měn provozovaný společností Blockchange s.r.o., Drahobejlova 1073/36, Libeň, 190 00 Praha 9, zapsaná u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 286067, IČ: 06641474 (dále jako Směnárna BTC). Na této adrese nejsou prováděny žádné transakce a nejsou poskytovány žádné služby. Nákup a prodej digitální měny se uskutečňuje výlučně prostřednictvím webové stránky www.virtualproperty.cz, kde zájemce vyplněním objednávkového formuláře nebo zasláním platby na účty či peneženky Směnárny BTC, vyjádří svůj zájem o službu.

1.2. Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky umístěné na adrese www.virtualproperty.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.

1.3. Znění obchodních podmínek se může měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Prodej a nákup digitální měny

2.1. Služeb Směnárny BTC lze využívat s identifikací i bez identifikace zájemce, do limitů daných příslušným zákonem. (253/2008 Sb) . viz odst.12.

2.2. Pro objednání nákupu či prodeje digitální měny vyplní zájemce objednávkový formulář ve webovém rozhraní Směnárny BTC.

2.3. Objednávku odešle zájemce Směnárně BTC kliknutím na tlačítko „ODEŠLI OBJEDNÁVKU“, po souhlasu s obchodními podmínkami.
Údaje uvedené v objednávce jsou Směnárnou BTC považovány za správné.

2.4. Směnárna BTC potvdí objednávku a elektronickou cestou předá zájemci údaje potřebné pro využití služby. Zájemce převede na účet Směnárny BTC prostředky na nákup nebo digitální měnu na prodej.

2.5. Směnárna BTC provede z pozice zprostředkovatele na přímý pokyn zájemce nákup či prodej digitání měny podle údajů získaných od zájemce. Směnárna BTC odešle nakoupené digitální měny nebo získané peníze na peněženku či účet uvedený zájemcem. Odesláním peněz nebo digitální měny z účtu Směnárny BTC je nákup či prodej ukončen.

2.6. Poplatky za služby jsou 2% ze zasílané částky (poplatky blockchainové síti a případné bankovní poplatky si klient hradí sám nad rámec směny).


3. Způsob úhrady

3.1. Kupní cenu digitální měny může zájemce uhradit Směnárně BTC bezhotovostně převodem či vkladem na sběrný účet:

 
CZK účet:    115-7991120207/0100, IBAN CZ7601000001157991120207

EUR účet:    1492017005/1111, IBAN SK0311110000001492017005

BTC účet:    1MRniUvh5oRjxDKfkAN8xHzjs1WF9pjrwa

 
3.2. Platba či vklad na účet Směnárny BTC musí obsahovat údaj, umožňující připsání digitální měny na peněženku zájemce a údaj pro případné vrácení platby.

Důležité: při každé transakci uveďte do příslušné kolonky unikátní variabilní symbol, který jste společně s objednávkou obdrželi e-mailem. Do zprávy pro příjemce nezapomeňte uvést bezpečnostní frázi "Nákup www.virtualproperty.cz".

Bez těchto identifikátorů má Směnárna BTC právo nákup či prodej neprovést a počkat na doplnění a verifikaci, nebo nadlimitní částku zájemci vrátit zpět na účet, odkud byla zaslána.
Platba připsaná na účet Směnárny BTC bez požadovaných údajů zůstane na účtu směnárny do doby, než zájemce doplní aspoň jeden z údajů umožňující pokyn zájemce provést či platbu vrátit odesilateli a zároveň dokud odesílatel splní zákonné podmínky pro uskutečnění platby či poskytnutí služby.

3.3. Směnárna BTC požaduje uhrazení celé kupní ceny před dodáním digitální měny. Směnárna BTC odešle digitální měnu na peněženku či účet zájemce vždy až po připsání kupní ceny na svůj účet.

3.4. Směnárna BTC si vyhrazuje právo provést nákup či prodej digitální měny za cenu platnou na příslušné kryptoměnové burze ve chvíli uskutečnění nákupu či prodeje digitální měny.

3.5. Kurzové riziko spojené s nákupem či prodejem digitální měny nese zájemce. Směnárna BTC nefixuje kurz digitální měny ve chvíli zadání objednávky, ale použije aktuální kurz platný při připsání financií na sběrný účet Směnárny BTC.

3.6. Pokud bude na kryptoměnovém trhu rychlý posun ceny a aktuální cena se bude od objednané ceny významně lišit v neprospěch zájemce, informuje Směnárna zájemce o této změně a počká s výměnou na jeho schválení nové ceny. Pokud zájemce nereaguje, nebo novou cenu odmítne, nákup či prodej se neprovede. Pokud se cena objednané digitální měny vrátí do blízkosti objednané ceny, nákup či prodej se provede automaticky.

3.7. Pokud se nákup či prodej neprovede do 5 dnů od připsání peněz nebo digitální měny zájemce na účet Směnárny BTC, nebo pokud do 2 pracovních dnů od objednávky služby zájemce neodešle peníze či digitální měny na účet Směnárny BTC, objednávka transakce bude zrušena. Peníze nebo digitální měna zájemce budou neprodleně vráceny na účet nebo peněženku, ze kterých byly Směnárně BTC poukázány, avšak až po splnění zákonných podmínek pro uskutečnění takové platby.

3.8. Skutečný termín realizace nákupu či prodeje je závislý na kondici a stavu konfirmací systému Blockchain. Směnárna BTC termín potvrzení transakce nedokáže ovlivnit (Blockchain je elektronická účetní kniha potvrzující a evidující všechny transakce digitální měny).

4. Zrušení objednávky

4.1. Zájemce může objednávku zrušit a žádat o vrácení poskytnuté peněžní částky nebo digitální měny, do chvíle vyřízení objednávky, pokud pro takový převod splní nařízení platné legislativy i těchto Podmínek.

4.2. Zájemci bude vráceno, co Směnárně BTC poukázal, sníženo o případné náklady na převody. Zrušení objednávky je možné provést přímým kontaktem na podporu Směnárny BTC.

4.3. Pokud do 2 pracovních dnů od vytvoření objednávky zájemce neodešle peníze nebo digitální měnu na účet nebo peněženku SměnárnyBTC, objednávka bude automaticky zrušena.

5. Identifikace zájemce

5.1. Směnárna BTC je povinnou osobou podle § 2 písmeno l zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „ZpLV“).

5.2. Směnárna BTC je za zákona povinna provést identifikaci zákazníka podle § 7 ZpLV. Identifikace se provede v případech stanovených v § 8 ZpLV, jedná-li se o transakci v hodnotě převyšující v přepočtu částku 1.000 EUR/týden nebo, bez ohledu na tento limit, vždy, pokud jde o podezřelý obchod. Identifikace zákazníka se provede vyplněním požadovaných údajů v registračním formuláři a přiložením dvou průkazu totožnosti (dokladu o existenci právnické osoby), popř. dalších dokladů požadovaných podle ZpLV.

5.3. Směnárna BTC ze zákona musí odmítnout realizaci nákupu či prodeje v případě, že se zájemce odmítne podrobit identifikaci nebo nelze identifikaci z jiného důvodu provést, anebo má-li pochybnosti o pravdivosti informací poskytnutých zákazníkem nebo o pravosti jím předložených dokladů.

5.4. Výňatky zákona 253. § 5
  1) Pro účely tohoto zákona se identifikačními údaji rozumí
    a) u fyzické osoby všechna jména a příjmení, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození, dále místo narození, pohlaví, trvalý nebo jiný pobyt a státní občanství; jde-li o podnikající fyzickou osobu, též její obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, místo podnikání a identifikační číslo osoby,
    b) u právnické osoby obchodní firma nebo název včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení, sídlo, identifikační číslo osoby nebo obdobné číslo přidělované v zahraničí; u fyzické osoby, která je členem jejího statutárního orgánu, údaje ke zjištění a ověření její totožnosti, § 8
  2) Při identifikaci klienta, který je
    a) fyzickou osobou, povinná osoba identifikační údaje zaznamená a ověří z průkazu totožnosti, jsou-li v něm uvedeny, a dále zaznamená druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a dobu jeho platnosti; současně ověří shodu podoby s vyobrazením v průkazu totožnosti,
    b) právnickou osobou, povinná osoba identifikační údaje zaznamená a ověří z dokladu o existenci právnické osoby a v rozsahu podle písmene a) provede identifikaci fyzické osoby, která jejím jménem jedná v daném obchodu; je-li statutárním orgánem, jeho členem nebo ovládající osobou této právnické osoby jiná právnická osoba, zaznamená i její identifikační údaje.,br> § 13 Zjednodušená identifikace a kontrola klienta
Povinná osoba může provádět zjednodušenou identifikaci a kontrolu klienta ve vztahu ke kategoriím klientů s potenciálně nižším rizikem zneužití pro legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu, a to pokud je klient f) klientem,
  3. jehož činnosti jsou průhledné,
  4. jehož účetnictví podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace
§ 14 Výjimka z povinnosti uvádět informace doprovázející převody peněžních prostředků.
Povinnosti podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího informace doprovázející bezhotovostní převody peněžních prostředků se nevztahují na převody peněžních prostředků nebo peněžní služby, jimiž se provádí platba za dodávku zboží nebo poskytování služeb, pokud
    a) se převod uskuteční v České republice,
    b) poskytovatel platebních služeb příjemce je prostřednictvím příjemce platby vždy schopen pomocí jedinečného identifikátoru transakce vysledovat převod peněžních prostředků od fyzické nebo právnické osoby, která má s příjemcem dohodu o dodávce zboží nebo poskytnutí služeb, a
    c) převáděná hodnota nepřekročí 1000 EUR.

6. Rizika a odpovědnosti

6.1. Zájemce si je plně vědom  rizik spojených s transakcemi s digitální měnou a jejím uchováváním, zejména bere v úvahu nebezpečí výkyvů ceny a hodnoty digitální měny a s tím související možnosti výrazných změn hodnoty jeho investic do digitální měny. Zájemce dále bere na vědomí, že současná právní regulace digitální měny a obchodování s ní je pouze obecná a ne zcela dostatečná, přičemž tento stav, stejně jako výklad příslušných platných právních norem, se může v budoucnu změnit. Zájemce se zavazuje tyto budoucí legislativní změny, i s tím spojené změny těchto Podmínek, plně respektovat.

6.2. Zájemce odesláním objednávky a úhradou služby Směnárny BTC potvrzuje, že finanční prostředky a digitální měny použité k nákupu či prodeji na www.virtualproperty.cz nepochází z trestné činnosti. Zájemce odesláním objednávky a úhradou služby Směnárny BTC potvrzuje, že není politicky exponovanou osobou nebo osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí. Zájemce vyplněním formuláře na stránce www.virtualproperty.cz a úhradou služby Směnárny BTC potvrzuje souhlas s těmito Obchodními podmínkami.

7. Omezení odpovědnosti

7.1. Směnárna BTC neodpovídá za škody a újmy, které zájemci vzniknou uvedením chybné adresy elektronické peněženky, ztrátou, odcizením nebo zneužitím hesla k elektronické peněžence zájemce či elektronické adresy zájemce, výpadkem sítě internetu nebo sítí digitální měny, ignorováním základních pravidel platební bezpečnosti ze strany zájemce, nebo v důsledku nedbalosti zájemce nebo třetí osoby, či jejich úmyslného jednání v rozporu platnými právními předpisy, těmito Obchodními podmínkami nebo zprostředkovatelskou smlouvou uzavřenou na základě objednávky dle těchto Obchodních podmínek.

7.2. Zájemce bere na vědomí, že Směnárna BTC nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky www.virtualproperty.cz, nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejím určením.

7.3. Zájemce nese odpovědnost za správné vyplnění požadovaných údajů. Uvedením všech požadovaných identifikačních údajů platby zaslané na účet Směnárny BTC zájemce nesporně vyjadřuje svůj záměr digitální měnu nakoupit.

7.4. Směnárna BTC nijak nenabádá ani nepodsouvá zájemci, aby provedl nákup elektronických měn, či jiných služeb, nebo zboží. Zájemce je zcela seznámen s riziky a s fungováním principů elektronických měn a bere na sebe odpovědnost za svá rozhodnutí.

8. Reklamace

Provedené transakce s digitálními měnami nelze vrátit. To je dáno konstrukcí digitálních měn a vypořádáváním transakcí.
Vyřízené objednávky v souladu s pokyny zájemce nelze reklamovat ani vrátit.
V případě nesplnění objednávky zájemce z důvodů na straně Směnárny BTC se Směnárna BTC zavazuje vrátit nejpozději do deseti (10) pracovních dnů elektronickou měnu, nebo peníze zpět na účet či peněženku zájemce.
Po provedení nákupu či prodeje digitální měny je zákazník Směnárny BTC oprávněn reklamovat způsob nebo lhůtu nákupu či prodeje digitální měny Směnárnou BTC při realizaci jeho objednávky nejpozději do 15-ti dnů od provedení nákupu či prodeje. Směnárna BTC i zákazník se zavazují, že vzájemné závazky z neprovedené smlouvy vypořádají úplně a bez zbytečného odkladu. Obě strany musí prokázat oprávněnost svého nároku.

9. Ochrana osobních údajů

9.1. Směnárna BTC zpracovává osobní údaje v souladu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)

2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a platné národní legislativy. Společnost je řádně zaregistrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce osobních údajů. Společnost plní svoji informační povinnost vůči Zájemci prostřednictvím dokumentu Zásady zpracování osobních údajů.

9.2. Směnárna BTC prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci Směnárny BTC, nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy, a další osoby jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích.“


10. Upozornění

10.1. Digitální měny nejsou v České republice zákonnými měnami. Digitální měny, ani služby na ně vázané, nejsou v České republice regulovány právními předpisy upravujícími platební služby, zejména zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku, v platném znění, a zákonem č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, v platném znění, a nespadají tak pod regulaci a dohled České národní banky. Tento stav, stejně jako výklad souvisejících platných právních předpisů, se může změnit. Zájemce se zavazuje tyto změny, jakož i s tím spojené změny těchto obchodních podmínek, plně respektovat.

10.2. Zájemce využitím webového rozhraní Směnárna BTC potvrzuje své pochopení mechanismu nákupu a prodeje i pochopení principu fungování digitální měny jako takové. Digitální měny jsou vysoce volatilní. Není-li si zájemce jistý svými znalostmi dané problematiky, může se obrátit na podporu Směnárny BTC.

11. Závěrečná ustanovení a platnost podmínek

11.1. Směnárna BTC si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky z důvodu změny právních předpisů nebo tržních a ekonomických podmínek v oblasti obchodování s digitální měnou nebo za účelem umožnění řádného fungování webového rozhraní Směnárna BTC. Změny obchodních podmínek budou oznámeny jejich zveřejněním ve webovém rozhraní Směnárna BTC a budou účinné okamžikem jejich zveřejnění.

11.2. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.


Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinost dnem 24. 04. 2018

ADMIN BTCExchange > proc my slider > Obchodní podmínky
Loading...

proc my slider

Loading...

proc my slider