Zásady ochrany osobních údajů a jejich zpracováníV tomto dokumentu naleznete základní principy ochrany osobních údajů a přehled o zpracovávaných údajích našich zákazníků/potenciálních zákazníků.


Kdo spravuje a zpracovává Vaše údaje?

Virtualproperty.cz je webový portál provozovaný společností ALTERAS s.r.o., IČ: 07470461, se sídlem Drahobejlova 1073/36, Libeň, 190 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 300988.

Pro jaké účely Vaše osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb. Jedná se o:  

- žádost o odpověď na dotaz odeslaný z webové stránky 
- Vaši registraci a verifikaci pro využívání našich služeb 

Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme osobní údaje, které nám sdělíte odesláním dotazu prostřednictvím našich webových stránek nebo při registraci k využívání našich služeb a jejich následným využíváním. Jedná se nejčastěji o:

- jméno a příjmení,
- adresu trvalého bydliště,
- datum a místo narození,
- rodné číslo,
- státní občanství,
- číslo bankovního či jiného účtu,
- telefonní číslo,
- e-mail,
- údaje o tom, jestli jste politicky exponovanou osobou,
- číslo dvou průkazů totožnosti, datum jejich platnosti a stát a orgán, který je vydal,
- scan dvou průkazů totožnosti (což nám umožňuje §8 odst. 9 zákona 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu) a vaše tzv. selfie, 
- informace o zdrojích Vašich příjmů a zamýšlené povaze smluvního vztahu a vaší profesi,
- informace o provedených transakcích.

Osobní údaje získané prostřednictvím dotazu odeslaného z webu nijak nezpracováváme a po odpovědi na Váš dotaz jsou osobní údaje smazány (pokud k jejich zpracování nemáme žádný jiný zákonný důvod).


Komu předáváme Vaše osobní údaje?

Vašimi osobními údaji disponujeme pouze my a nikomu dalšímu je nepředáváme. Výjimkou jsou zákonné povinnosti, podle kterých jsme povinni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, finančnímu úřadu, Finančnímu analytickému úřadu, Úřadu na ochranu osobních údajů, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení a dalším orgánům veřejné správy.

 

Co jsou soubory cookie a jaké druhy cookie používáme?

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější. Cookies pro návštěvníky webu nepředstavují nebezpečí. Neslouží nám k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nepoužíváme pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů. Pomocí cookies můžeme vyhodnocovat návštěvnost našich stránek pomocí Google Analytics. Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookie povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookie naším webem. Pokud nechcete tyto cookie ukládat, je možné jejich používání zablokovat přímo ve Vašem prohlížeči. Pokyny, jak vypnout cookie ve Vašem prohlížeči, naleznete na webové stránce podpory prohlížeče.

Jak dlouho Vaše údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme po celou dobu platnosti smlouvy a následně po dobu dalších 10 let po ukončení smluvního vztahu.

Jak můžete aktualizovat Vaše osobní údaje?

Pokud se Vám změní Vaše adresa trvalého bydliště, Vaše příjmení (například z důvodu sňatku), Vaše doklady totožnosti, či jiné důležité údaje o Vaší osobě, je nutné nám tyto skutečnosti bezodkladně oznámit. Pro aktualizaci těchto údajů nás kontaktujte prostřednictvím e-mailu: info@virtualproperty.cz.

Zpracováváme osobní údaje i bez Vašeho souhlasu?

Ano, jsme oprávněni Vaše osobní údaje zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, ale pouze za účelem:

- uzavření a plnění smlouvy,
- splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů,
- splnění oprávněných zájmů (například zajištění bezpečnosti naší webové stránky).

Jak zabezpečujeme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zabezpečujeme způsobem, který ochrání Vaše údaje před jejich zneužitím, ztrátou a neoprávněným přístupem. Pro zabezpečení využíváme například:

- omezení fyzického přístupu do našich prostor podnikání,
- omezení přístupu k informacím, které o Vás shromažďujeme,
- zabezpečení systému SSL certifikátem a šifrováním,
- pokud již pro zpracovávání údajů není žádný účel, likvidujeme Vaše údaje tak, jak to vyžaduje zákon.

Jaká máte práva v souvislosti s ochranou osobních údajů?

Dle Obecného nařízení máte ve vztahu k Vašim osobním údajům právo:

1. na informace,
2. požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům, 
3. požadovat opravu nepřesných osobních údajů nebo jejich doplnění,
4. požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů,
5. vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
6. požadovat výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu (pouze pokud neexistuje jiný zákonný důvod),
7. odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů,
8. právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování,
9. podat stížnost u dozorového orgánu.

Jak můžete vznést námitku?

Pokud budete se zpracováním osobních údajů nespokojeni, můžete vznést námitku. Vaše osobní údaje v takovém případě nebudeme pro daný účel zpracovávat, pokud však nebudeme mít závažné a oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

Kde nás můžete kontaktovat?

V případě jakéhokoliv dotazu o ochraně osobní údajů a využití svých práv nás kontaktujte na e-mailu info@virtualproperty.cz, nebo písemně na adrese ALTERAS s.r.o., Drahobejlova 1073/36, Libeň, 190 00 Praha 9. V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že při využití Vašich práv můžeme požadovat ověření Vaší totožnosti, abychom si ověřili Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům.

Poslední aktualizace: 8.7.2022